Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Brass kaatje

Definities

 1. Brass kaatje: Brass kaatje, gevestigd te Egmond aan Zee onder KvK nr. 82099871.
 2. Klant: degene met wie Brass kaatje een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Brass kaatje en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van diensten of producten door of namens Brass kaatje.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Brass kaatje hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
  overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Brass kaatje hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar
  zijn gemaakt, kan Brass kaatje te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Brass kaatje vastgesteld op grond van de werkelijk
  bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Brass kaatje, geldend voor de periode waarin hij de
  werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Brass kaatje een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een
  richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
  overeengekomen.
 6. Brass kaatje is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Brass kaatje de klant tijdig te laten weten waarom een
  hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Brass kaatje heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Brass kaatje prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Brass kaatje op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de
  prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Brass kaatje gerechtigd een rente van 1% per maand
  in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
  maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
  verschuldigd aan Brass kaatje.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Brass kaatje zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
  betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
  van Brass kaatje op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Brass kaatje, dan is hij nog steeds
  verplicht de afgesproken prijs aan Brass kaatje te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Brass kaatje te verrekenen
met een vordering op Brass kaatje.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
  ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
   – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
   – zaken van Brass kaatje die bij de klant aanwezig zijn
   – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Brass kaatje de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Brass kaatje
enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Brass kaatje voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uit.
 2. Brass kaatje heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
  eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Brass kaatje tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
  overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Brass kaatje tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
  overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Brass kaatje.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
  anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Brass kaatje de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Brass kaatje redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of
  bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
  voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Brass kaatje tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Brass kaatje
geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Brass kaatje geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
  eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
  mocht verwachten, dan dient de klant Brass kaatje daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand
  na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Brass kaatje uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de
  hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Brass kaatje in staat
  is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Brass
  kaatje gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Brass kaatje.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Brass kaatje ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Brass kaatje een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Brass kaatje verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Brass Kaatje

 1. Brass kaatje is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
  veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Brass kaatje aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit
  uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Brass kaatje is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of
  schade aan derden.
 4. Indien Brass kaatje aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)
  aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Brass kaatje vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Brass kaatje toerekenbaar tekortschiet in de
  nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
  ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Brass kaatje niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas
  plaatsvinden nadat Brass kaatje in verzuim is.
 3. Brass kaatje heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Brass kaatje kennis heeft genomen van
  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
  nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Brass kaatje in de
  nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Brass kaatje kan worden toegerekend in een van
  de wil van Brass kaatje onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
  klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet
  van Brass kaatje kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Brass kaatje 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
  nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Brass kaatje er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Brass kaatje is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van
  de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijzigingen van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Brass kaatje is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brass kaatje zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brass kaatje zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van Brass kaatje.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
  Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
  Burgerlijk Wetboek.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
  komt van wat Brass kaatje bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brass kaatje is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft.